Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Collien Konzert & Theater präsentiert:
Dublin Nights

 
  • © ALZATE
  • © ALZATE
  • © ALZATE
  • © ALZATE
  • Wed, 18.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Thu, 19.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Fri, 20.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sat, 21.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sun, 22.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Mon, 23.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Wed, 25.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Thu, 26.12.2019 14:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Thu, 26.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Fri, 27.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sat, 28.12.2019 14:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sat, 28.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sun, 29.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Tue, 31.12.2019 14:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Tue, 31.12.2019 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Thu, 02.01.2020 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Fri, 03.01.2020 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sat, 04.01.2020 14:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sat, 04.01.2020 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6
  • Sun, 05.01.2020 19:30 [Corporate Hire]
    Kampnagel – K6


 


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de