Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Hamburger Klangwerktage 2008
Cellectric:

Hamburger Klangwerktage: festivalKONZERTE Cello Machine

Music / Music
  • Fri, 28.11.2008 20:00
    Kampnagel – KMH


back to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de