Theater, Performance und Tanz in Hamburg - Kampnagel

back to Calendar View

Wolfgang Schorlau, Val McDermid, Jan Seghers

 
  • © Heike Schiller
  • © Wonge-Bergmann
  • Wed, 03.11.2010 24H
    Kampnagel Internationales Zentrum für schönere Künsteback to Calendar View top of page

Kartentelefon +49 40 270 949-49
tickets@kampnagel.de